Lệnh thị trường MP

Trong các giao dịch chứng khoán, các lệnh thực hiện là không thể thiếu. Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua bán với giá xác định, ATO là lệnh mua bán bằng mọi giá trong khoảng giá sàn và giá trần, lệnh ATC giống như lệnh ATO nhưng được áp dụng ở đợt đóng cửa. Vậy lệnh thị trường MP là gì? Ưu nhược điểm của lệnh thị trường MP là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu dưới bài viết sau

Lệnh thị trường MP

Khái niệm

Một cách tóm tắt, lệnh thị trường hay lệnh MP (market price) là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

Mục đích của việc triển khai lệnh thị trường

  • Lệnh MP là loại lệnh phổ biến trên thế giới. Áp dụng lệnh MP sẽ cho phép nhà đầu tư có thêm công cụ lựa chọn để đặt lệnh, góp phần làm tăng thanh khoản cho thị trường
  • Lệnh MP gắn liền với giao dịch liên tục nhưng vẫn chưa được triển khai ở Việt Nam (trong khi giao dịch liên tục đã triển khai vào đầu năm 2007)
  • Đây cũng là giải pháp kỹ thuật trong lộ trình phát triển các giải pháp nhằm đưa SGDCK Tp.HCM (HOSE) tiến gần với thông lệ quốc tế.

Cách thức khớp lệnh của lệnh thị trường

Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh MP mua sẽ khớp tại mức giá bán thấp nhất, lệnh MP bán sẽ khớp tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

  • Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường
  • Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn (khi khối lượng bên đối ứng đã hết), lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.
Lệnh thị trường MP

Lệnh MP và lệnh LO

Có 2 điểm khác nhau cơ bản đó là

Thời gian lệnh được sử dụng:

  • Lệnh MP chỉ được sử dụng trong khớp lệnh liên tục
  • Lệnh LO được sử dụng trong tất cả các đợt khớp lệnh

Giá khớp lệnh:

  • Lệnh MP được khớp tại mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường
  • Lệnh LO khớp mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá đặt lệnh.

Ưu điểm, nhược điểm của lệnh MP

Ưu điểm

Lệnh MP sẽ khớp ngay với lệnh đối ứng sau khi nhập vào hệ thống giao dịch. Do vậy, lệnh MP sẽ góp phần làm gia tăng thanh khoản cho thị trường

Nhược điểm

Do chấp nhận giá thị trường, cho nên có thể nhà đầu tư phải chịu một mức độ rủi ro nhất định về giá.

Ví dụ

Cổ phiếu ABC (giá tham chiếu 14.0; giá trần 14.7; giá sàn 13.3) có sổ lệnh trong đợt giao dịch liên tục như sau:

Khối lượng mua

5200

8000

Giá

13.9

14

Khối lượng bán
  14.1

14.2

14.7

6000

3300

2800

 

• Trường hợp 1:

Lệnh MP khớp lần lượt các mức giá đối ứng tốt nhất hiện có trên thị trường Lệnh MP mua 8000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch. Sổ lệnh thị trường sau đó sẽ là:

Khối lượng mua

5200

8000

Giá

13.9

14

14.2

Khối lượng bán

 

 

1300

  14.7 2800

 

Kết quả khớp lệnh: Lệnh MP được khớp toàn bộ tại 2 mức giá: 6000*14.1 và 2000*14.2.

• Trường hợp 2: Lệnh MP không khớp hết và chuyển thành lệnh giới hạn với mức giá cao hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá Lệnh MP bán 15,000 ABC tiếp tục được nhập vào hệ thống giao dịch.. Sổ lệnh thị trường sau đó sẽ là:

Khối lượng mua

 

Giá

13.8

Khối lượng bán

1800

  14.2

14.7

1300

2800

 

Kết quả khớp lệnh: Lệnh MP được khớp một phần tại 2 mức giá: 8000*14 và 5200*13.9. Phần còn chuyển thành lệnh bán giới hạn giá 13.8, khối lượng 1800.

• Trường hợp 3: Lệnh MP không khớp hết và chuyển thành lệnh giới hạn trần/sàn khi giá khớp cuối cùng là giá trần/sàn Lệnh MP mua 19,000 ABC tiếp tục được nhập vào hệ thống giao dịch.. Sổ lệnh thị trường sau đó sẽ là:

Khối lượng mua

13100

Giá

14.7

Khối lượng bán

 

 

Kết quả khớp lệnh: Lệnh MP khớp một phần tại 3 mức giá: 1800*13.8, 1300*14.2 và 2800*14.7. Phần còn lại chuyển thành lệnh mua giới hạn giá 14.7 (giá trần), khối lượng 13,100.

Hương Đặng