Phân loại chứng khoán

Chứng khoán là những giấy tờ có giá xác định số vốn đầu tư và nó xác nhận quyền đòi nợ hay quyền sở hữu về tài sản, bao gồm những điều kiện về thu nhập trong một khoảng thời gian nào đó và có khả năng chuyển nhượng. Chứng khoán được chia ra làm rất nhiều loại, bao gồm chứng khoán vô danh, ký danh, chứng khoán có thu nhập ổn định và không có thu nhập ổn định…

Phân loại chứng khoán

Đặc điểm của chứng khoán

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là tính lỏng của tài sản, là khả năng chuyển tài sản đó thành tiền mặt

Tính sinh lời

Tính sinh lời là thu nhập được đảm bảo bằng lợi tức và việc tăng giá chứng khoán trên thị trường

Tính rủi ro

Chứng khoán là tài sản tài chính mà nó chịu tác động lớn của rủi ro, bao gồm rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống

Phân loại chứng khoán

Mỗi một loại chứng khoán lại có một đặc điểm, cách giao dịch khác nhau; để nắm rõ các loại chứng khoán, đưa ra quyết định chính xác hơn, bạn đọc hãy đọc hết bài viết này.

Căn cứ theo tiêu thức pháp lý

  • Chứng khoán vô danh là loại chứng khoán không ghi rõ họ tên chủ sở hữu. Việc chuyển nhượng loại này rất dễ dàng, không cần thủ tục đăng ký rườm rà.
  • Chứng khoán ký danh là loại chứng khoán ghi rõ họ tên chủ sở hữu. Việc chuyển nhượng loại này được thực hiện bằng thủ tục đăng ký tại cơ quan phát hành.

Căn cứ theo tính chất thu nhập

  • Chứng khoán có thu nhập ổn định là các trái phiếu thu nhập của nó không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
  • Chứng khoán có thu nhập không ổn định là các cổ phiếu thường, thu nhập của nó phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và chính sách trả cổ tức.
  • Chứng khoán hỗn hợp là cổ phiếu ưu đãi, có một phần thu nhập là không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Căn cứ theo chủ thể phát hành

  • Chứng khoán Chính phủ là các chứng khoán do các cơ quan của Chính phủ trung ương hay chính quyền địa phương phát hành như trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ, công trái Nhà nước.
  • Chứng khoán công ty là chứng khoán do các doanh nghiệp, công ty cổ phần phát hành như trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ có nguồn gốc chứng khoán.

Căn cứ theo tính chất

  • Chứng khoán vốn: là chứng thư xác nhận sự góp vốn và quyền sở hữu quyền vốn góp và các quyền hợp pháp khác đối với tổ chức phát hành
  • Chứng khoán nợ: là chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành phải trả cho người sở hữu một khoản tiền nhất định bao gồm cả gốc lẫn lãi trong một thời gian cụ thể

Hương Đặng