du lịch số hóa

Chuyển đổi số ngành du lịch Việt Nam

Các công nghệ đang xuất hiện, phá vỡ và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Theo những cách cho thấy chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Một kỷ nguyên mới trong đó số hóa xây dựng và tác động đến xã hội theo những cách mới và thường không lường trước được. Cần phải xem xét Xem thêm …