công tác chuyển đổi số

EVN áp dụng hoàn toàn công nghệ số

Trong lĩnh vực phát điện, các nhà máy thủy điện mới xây dựng sử dụng công nghệ giám sát trạng thái vận hành của thiết bị. Theo điều kiện thực tế và sửa chữa, bảo dưỡng hướng tới độ tin cậy trong khi các nhà máy nhiệt điện. Sử dụng thiết bị giám sát các thông số, trạng thái vận hành liên tục như rung động, nhiệt đ�Xem thêm …

du lịch số hóa

Chuyển đổi số ngành du lịch Việt Nam

Các công nghệ đang xuất hiện, phá vỡ và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Theo những cách cho thấy chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Một kỷ nguyên mới trong đó số hóa xây dựng và tác động đến xã hội theo những cách mới và thường không lường trước được. Cần phải xem xét Xem thêm …