nghị định mới đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư

Phát hành trái phiếu cần đảm bảo lợi ích nhà đầu tư

Chứng Khoán Trái phiếu

Để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cũng như hạn chế tối thiểu trái phiếu 3 không, chính phủ đã ban hành nghị định 153/2020 giúp siết chặt các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quy định về mở bán trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường nội địa cũng như quốc tế. Nghị định mới đã siết chặt việc phát hành làm cho thị trường trái phiếu có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, do quyền lợi nhà đầu tư được đảm bảo nên tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra vẫn tăng. Vào đầu năm nay ghi nhận mức tăng trưởng hơn 8,1% so với cùng kỳ năm cũ. Đây là cơ sở để kỳ vọng tăng trưởng cho thị trường trái phiếu trong những năm tiếp theo.

Quy định mới về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp giúp đảm bảo lợi ích nhà đầu tư

Nghị định 153/2020 về phát hành trái phiếu

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ; doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ; kịp thời cho nhà đầu tư. Các thông tin phải rõ ràng theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

Việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào và không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP cũng quy định về việc công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp. Theo đó, trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Riêng đối với chào bán trái phiếu xanh, ngoài nội dung công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình hạch toán, quản lý, giải ngân vốn từ chào bán trái phiếu xanh theo quy định.

Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ nghị định mới trong phát hành trái phiếu

doanh nghiệp cần đáp ứng nheieuf điều kiện hơn nếu phát hành trái phiếu

Việc doanh nghiệp gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán chỉ có mục đích để Sở giao dịch chứng khoán thực hiện trách nhiệm trong công bố và vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt; với đợt chào bán đầu tiên, việc công bố thông tin thực hiện trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu.

Đối với các đợt chào bán tiếp theo, ngoài việc công bố thông tin theo quy định nêu trên, trong thời hạn 01 ngày làm việc trước mỗi đợt chào bán trái phiếu. Doanh nghiệp công bố thông tin bổ sung cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Đồng thời gửi Sở giao dịch chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định. Để tổng hợp và báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định. Về báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu; bảo lãnh; đại lý phát hành; tổ chức đăng ký; lưu ký trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán.

Bối cảnh lãi suất được kỳ vọng tiếp tục giảm. Và sau đó duy trì ở mặt bằng thấp là động lực cho doanh nghiệp tái cấu trúc vốn; tận dụng huy động trái phiếu doanh nghiệp. Về mặt dài hạn, Công ty cổ phần Fiin Group cho rằng; kênh huy động qua trái phiếu doanh nghiệp vẫn sẽ phát triển mạnh. Và quy mô sẽ sớm tiệm cận với quy mô thị trường cổ phiếu.

Nguồn: Tapchitaichinh.vn