chuyển đổi kỹ thuật số

Ngành thư viện tiến hành chương trình đổi số

Số hóa Ý tưởng

Công nghệ và mô hình mới được thử nghiệm tại Việt Nam. Với mong muốn trở thành quốc gia kỹ thuật số, ổn định và hưng thịnh. Quản lý, điều hành của Chính phủ nên được đổi mới từ nền tảng cho đến toàn diện hoạt động. Kể cả doanh nghiệp với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cách thức từ lối sống, làm việc của người dân. Mục tiêu của chuyển đổi số thư viện chính là hướng đến môi trường số an toàn, nhân văn, phổ biến và ngày càng phát triển.

Công nghệ thông tin nhất là công nghệ số nên được ứng dụng toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa. Hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại cần được nâng cao. Nhu cầu của người sử dụng cần được đảm bảo, kể cả đáp ứng dịch vụ. Làm sao thu hút được đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần chung tay nâng cao dân trí, cùng nhau học tập.

Lợi ích của việc số hóa tài liệu

Khối lượng tài liệu giấy tờ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Và việc dự trữ giấy tờ đó gây lãng phí không gian và khó quản lý. Một giải pháp là số hóa mọi thứ. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật chuyển đổi kỹ thuật số để chuyển đổi tất cả các tài liệu giấy của thư viện mình sang các phiên bản điện tử được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn hoặc trên đám mây. Điều này cho phép bạn quản lý tài liệu hiệu quả hơn. Mà không làm mất tài liệu quan trọng, do đó tránh làm tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp bạn.

chuyển đổi số thư viện

Mục tiêu chương trình chuyển đổi

Ngày 11/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2025: 100% thư viện công lập có vai trò quan trọng được nhà nước ưu tiên đầu tư cùng với Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là thư viện có vai trò quan trọng) hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông. Chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác.

Số liệu chi tiết trong chương trình chuyển đổi

100% thư viện có vai trò quan trọng, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thư viện đại học và thư viện chuyên ngành ở trung ương. Có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến. Tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; 80% thư viện chuyên ngành và thư viện đại học khác. 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử. Có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập. Trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế.

số hóa tài liệu

70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các thư viện có vai trò quan trọng thu thập và quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa. 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại. 60% số thư viện trong cả nước trở lên được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.

Kế hoạch định hướng đến năm 2030

Định hướng đến năm 2030 tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc. Chương trình đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thành công chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể. Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư và hoàn thiện. Đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện có vai trò quan trọng. Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương bố trí kinh phí. Và thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Chương trình theo quy định. Đồng thời, xây dựng các chương trình. Kế hoạch triển khai tại địa phương, gắn kết chương trình chuyển đổi số trong hoạt động thư viện. Với xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số tại địa phương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nguồn: thaibinh.gov.vn